SERWIS DO ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W GOŁDAPI

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

1) naruszeń zasad kodeksu etyki pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi;

2) naruszeń ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.);

3) naruszeń praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;

4) naruszeń stwarzających lub mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrony prywatności i danych osobowych;

5) działań o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.;

6) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1 – 5.

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gołdapi ustanawia następujące kanały zgłoszeń:
·         za pomocą poczty elektronicznej na adres: piw@goldap.piw.gov.pl;  
·         w formie listownej na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 17A , 19-500 Gołdap;
·         osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 17A , 19-500 Gołdap;
·         telefonicznie pod numerem telefonu +48 87 444 5030 lub fax: +48 87 735 20 98 .


Zgłoszenie może mieć charakter:

1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;

2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;

3) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności (wzór karty zgłoszenia):

1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres, stanowisko lub funkcję (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych);

2) datę i miejsce sporządzenia;

3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;

4) opis nieprawidłowości oraz ich daty.

Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków. 

W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następczych w zgłoszeniu zewnętrznym zgłaszający podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.

Organ publiczny przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne potwierdza jego przyjęcie zgłaszającemu na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem że zgłaszający podał adres do kontaktu.

Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest organ publiczny, przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne.